Song Dynasty (420-479)

From Academic Kids

Southern and Northern Dynasties
(420-589)
Southern Dynasties: Northern Dynasties:

Song
Qi Dynasty
Liang
Chen

Northern Wei
Eastern Wei
Western Wei
Northern Qi
Northern Zhou

The Song Dynasty (宋朝, previous spelling Sung) (420-479) was first of the four Southern Dynasties in China, followed by the Qi Dynasty. It was found by the Liu family.

The dynasty is often called the Liu Song Dynasty to distinguish it from a later Song Dynasty (960-1279) of China that is much more famous and significant.

Sovereigns of Song Dynasty (420-479)
Posthumous Name Family name and given names Period of Reigns Era names and their according range of years
Chinese convention: Song + posthumous name +"di". "Song Wudi was also referred to as Liu Yu.
Wu, ch. 武, py. wu3 Liu Yu, ch. 劉裕 py. li y 420-422 Yongchu (永初 yong3 chu1) 420-422
Shao, ch. 少, py. shao4 Liu Yifu|劉義符 li yi4 fu2 423-424 Jingping (景平 jing3 ping2) 423-424
Wen, ch. 文, py. wen2 Liu Yilong|劉義隆 li yi4 long2 424-453 Yuanjia (元嘉 yaun2 jia1) 424-453
Xiaowu, ch.孝武, py. xiao1 wu3 Liu Jun|劉駿 li jun4 454-464 Xiaojian (元嘉 xiao1 jian4) 454-456
  Daming  (大明 da4 ming2)  457-464
(Qian) Fei, ch. (前)廢, py. qian2 fei4 Liu Ziye|劉子業 li zi3 ye4 465 Yongguang (永光 yong3 guang1) 465
  Jinghe  (景和 jing3 he2)  465
Ming, ch. 明, py. ming2 Liu Yu|劉彧 li yu4 465-472 Taishi (泰始 tai4 shi3) 465-471
  Taiyu (泰豫 tai4 yu4) 472
{Hou} Fei, ch. (後)廢, py. (hou4) fei4 or Cangwu Wang ch. 蒼梧王, py. cang1 wu2 wang2 Liu Yu|劉昱 li yu4 473-477 Yuanhui (元徽 yuan2 hui1) 473-477
Shun, ch. 順, py. shun4 Liu Zhun|劉準 li zhun3 477-479 Shengming (昇明 sheng1 ming2) 477-479

Related Topics

de:Frhe Song-Dynastie fi:Liu-Song-dynastia ja:宋 (南朝) zh:南朝宋

Navigation

Academic Kids Menu

 • Art and Cultures
  • Art (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Art)
  • Architecture (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Architecture)
  • Cultures (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Cultures)
  • Music (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Music)
  • Musical Instruments (http://academickids.com/encyclopedia/index.php/List_of_musical_instruments)
 • Biographies (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Biographies)
 • Clipart (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Clipart)
 • Geography (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Geography)
  • Countries of the World (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Countries)
  • Maps (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Maps)
  • Flags (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Flags)
  • Continents (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Continents)
 • History (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/History)
  • Ancient Civilizations (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Ancient_Civilizations)
  • Industrial Revolution (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Industrial_Revolution)
  • Middle Ages (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Middle_Ages)
  • Prehistory (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Prehistory)
  • Renaissance (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Renaissance)
  • Timelines (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Timelines)
  • United States (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/United_States)
  • Wars (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Wars)
  • World History (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/History_of_the_world)
 • Human Body (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Human_Body)
 • Mathematics (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Mathematics)
 • Reference (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Reference)
 • Science (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Science)
  • Animals (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Animals)
  • Aviation (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Aviation)
  • Dinosaurs (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Dinosaurs)
  • Earth (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Earth)
  • Inventions (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Inventions)
  • Physical Science (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Physical_Science)
  • Plants (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Plants)
  • Scientists (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Scientists)
 • Social Studies (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Social_Studies)
  • Anthropology (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Anthropology)
  • Economics (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Economics)
  • Government (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Government)
  • Religion (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Religion)
  • Holidays (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Holidays)
 • Space and Astronomy
  • Solar System (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Solar_System)
  • Planets (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Planets)
 • Sports (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Sports)
 • Timelines (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Timelines)
 • Weather (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Weather)
 • US States (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/US_States)

Information

 • Home Page (http://academickids.com/encyclopedia/index.php)
 • Contact Us (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Contactus)

 • Clip Art (http://classroomclipart.com)
Toolbox
Personal tools