South Pyongan

From Academic Kids

Template:Infobox North Korean province South P'yŏngan (P'yŏngan-namdo) is a province of North Korea. The province was formed in 1896 from the southern half of the former P'yŏngan Province, remained a province of Korea until 1945, then became a province of North Korea. Its capital is P'yŏngsŏng.

Contents

Geography

The province is bordered by North P'yŏngan and Chagang to the north, South Hamgyŏng and Kangwŏn to the east and southeast, and North Hwanghae and P'yŏngyang to the south. The Yellow Sea is located to the west (known as the West Sea to Koreans). Some maps call the western waters Korea Bay.

Administrative Divisions

South P'yŏngan is divided into:

 • 1 special city (Tŭkkŭpsi, not to be confused with Tŭkpyŏlsi, the designation P'yŏngyang, the separately administered national capital);
 • 5 cities (Si);
 • 3 districts (1 Ku and 2 Chigu); and
 • 19 counties (Kun).

Its administrative divisions are:

Cities

 • Namp'o Special City (Namp'o Tŭkkŭpsi; 남포 특급시; 南浦 特級市; created in 2004)
 • P'yŏngsŏng-shi (the provincial capital; 평성시; 平城市)
 • Anchu-si (안주시; 安州市)
 • Kaesŏn-si (개선시, 介川市)
 • Sunch'ŏn-si (순천시; 順川市)
 • Tŏkch'ŏn-si (덕천시; 德川市)

Districts

 • Ch'ŏngnam-gu (청남구; 清南區)
 • Tŭkchang-jigu (득장지구; 得場地區)
 • Ungok-chigu (운곡지구; 雲谷地區)

Counties

 • Ch'ŏllima-gun (천리마군; 千里馬郡) 1
 • Hoech'ang-gun (회창군; 檜倉郡)
 • Kangsŏ-gun (강서군; 江西郡) 1
 • Maengsan-gun (맹산군; 孟山郡)
 • Muntŏk-gun (문덕군; 文德郡)
 • Onch'ŏn-gun (온천군; 溫泉郡)
 • Pukch'ang-gun (북창군; 北倉郡)
 • P'yŏngwŏn-gun (평원군; 平原郡)
 • Sinyang-gun (신양군; 新陽郡)
 • Sŏmgch'ŏn-gun (성천군; 成川郡)
 • Sukch'ŏn-gun (숙천군; 肅川郡)
 • Sŭngsan-gun (증산군; 甑山郡)
 • Taean-gun (대안군; 大安郡) 1
 • Taehŭng-gun (대흥군; 大興郡)
 • Taedong-gun (대동군; 大同郡)
 • Ŭnsan-gun (은산군; 殷山郡)
 • Yangdŏk-gun (양덕군; 陽德郡)
 • Yonggang-gun (용강군; 龍岡郡) 1
 • Yŏngwŏn-gun (영원군; 寧遠郡)

1 — merged in with Nampo in 2004

References

See also


Administrative divisions of North Korea Missing image
North_korea_flag_large.png
Flag of North Korea

Directly Governed Cities
P'yŏngyang | Rasŏn
Former Directly Governed Cities

Ch'ŏngjin | Hamhŭng | Kaesŏng | Namp'o

Special Administrative Regions
Kaesŏng Industrial Region | Kŭmgangsan Tourist Region | Sinŭiju Special Administrative Region
Provinces
Chagang | North Hamgyŏng | South Hamgyŏng | North Hwanghae | South Hwanghae | Kangwŏn | North P'yŏngan | South P'yŏngan | Ryanggang
de:Sd-Pyeongan

ja:平安南道 zh:平安南道

Navigation

Academic Kids Menu

 • Art and Cultures
  • Art (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Art)
  • Architecture (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Architecture)
  • Cultures (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Cultures)
  • Music (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Music)
  • Musical Instruments (http://academickids.com/encyclopedia/index.php/List_of_musical_instruments)
 • Biographies (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Biographies)
 • Clipart (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Clipart)
 • Geography (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Geography)
  • Countries of the World (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Countries)
  • Maps (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Maps)
  • Flags (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Flags)
  • Continents (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Continents)
 • History (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/History)
  • Ancient Civilizations (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Ancient_Civilizations)
  • Industrial Revolution (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Industrial_Revolution)
  • Middle Ages (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Middle_Ages)
  • Prehistory (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Prehistory)
  • Renaissance (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Renaissance)
  • Timelines (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Timelines)
  • United States (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/United_States)
  • Wars (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Wars)
  • World History (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/History_of_the_world)
 • Human Body (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Human_Body)
 • Mathematics (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Mathematics)
 • Reference (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Reference)
 • Science (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Science)
  • Animals (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Animals)
  • Aviation (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Aviation)
  • Dinosaurs (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Dinosaurs)
  • Earth (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Earth)
  • Inventions (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Inventions)
  • Physical Science (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Physical_Science)
  • Plants (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Plants)
  • Scientists (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Scientists)
 • Social Studies (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Social_Studies)
  • Anthropology (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Anthropology)
  • Economics (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Economics)
  • Government (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Government)
  • Religion (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Religion)
  • Holidays (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Holidays)
 • Space and Astronomy
  • Solar System (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Solar_System)
  • Planets (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Planets)
 • Sports (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Sports)
 • Timelines (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Timelines)
 • Weather (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Weather)
 • US States (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/US_States)

Information

 • Home Page (http://academickids.com/encyclopedia/index.php)
 • Contact Us (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Contactus)

 • Clip Art (http://classroomclipart.com)
Toolbox
Personal tools